top of page
Devre_fons_1.png

DEVRE LV

gudra enerģija enerģiskiem cilvēkiem

vai ir jautājumi?

+371 29 907 994

info@devre.lv

pakalpojumi

e l e k t r o m o n t ā ž a

\ elektroinstalācijas nomaiņa (līdz 1 kV)

\ iekšējā un ārējā spēka tīkla ierīkošana (līdz 1 kV)

\ iekšējā un ārējā apgaismes tīkla ierīkošana (līdz 1 kV)

\ spēka iekārtu montāža (kontaktligzdas, sadales skapji)

\ vadības paneļu un automātikas montāža

\ apgaismes iekārtu montāža (slēdži, gaismekļi)

\ zemējuma un pārsprieguma un zibens aizsardzības sistēmu montāža

\ elektroierīču pievienošana

\ izpildu dokumentācijas sagatavošana

e l e k t r i s k i e  m ē r ī j u m i

\ izolācijas pretestības mērījumi

\ zemējuma mērījumi

\ ķēdes integritātes pārbaude

\ elektrotīkla aizsargelementu darbības pārbaude

\ maksimālās un faktiskās jaudas mērījumi

\ elektroinstalācijas audits

\ kontaktu savienojumu pārbaude ar termovizoru 

\ zemējuma kontūra pretestības mērījumi

\ izpildu dokumentācijas sagatavošana

Ikona_1.png

i n d u s t r i ā l ā  a u t o m ā t i k a

\ automātikas (vadības skapju) un spēka iekārtu montāža

\ montāža objektā

\ pirmsekspluatācijas darbi 

Ikona_4.png

a p k u r e . v e n t i l ā c i j a . k o n d i c i o n ē š a n a

\ cauruļvadu montāža 

\ avk iekārtu uzstādīšana 

\ radiatoru montāža 

\ avk sistēmas balansēšana 

\ avk sistēmas automatizācija, iestatīšana un regulēšana 

\ ventilācijas iekārtu uzstādīsana

\ ēkas iekšējā ISM (siltummezgla) montāža 

\ metināšanas darbi 

\ kondicionieru un aukstumiekārtu uzstādīšana

v ā j s t r ā v u  s i s t ē m a s

\ ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu montāža

\  videonovērošanas montāža

\  piekļuves kontroles sistēmu montāža

\  strukturētu vājstrāvas kabeļu tīklu montāža

\ apsardzes signalizācijas sistēmu montāža

\ „gudrās mājas” sistēmu izstrāde, projektēšana un uzstādīšana

\ izpildu dokumentācijas sagatavošana

e l e k t r o s a d a l n e s

\ ievada sadalnes

\ uzskaites sadalnes

\ spēka sadalnes 

\ apgaismes sadalnes

\ vadības sadalnes

Ikona_3.png

a p k a l p o š a n a

\ elektrotehnisko tīklu regulārā uzraudzība un apkalpošana

\ inženiertehnisko tīklu regulārā uzraudzība un apkalpošana

\ elektrosadaļņu apkalpošana

\ izbraukumi ārkartīgo situāciju gadījumā: problēmas novērtēšana un novēršana

Ikona_6.png

ū d e n s a p g ā d e . k a n a l i z ā c i j a

\ cauruļvadu montāža 

\ ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtu uzstādīšana 

\ santehnisko iekārtu (izlietnes, podi, vannas u.tml.) uzstādīšana 

\ uk sistēmas skalošana un dezinfekcija 

saules_panelis.png

s a u l e s  p a n e ļ u  u z s t ā d ī š a n a

 

\ saules elektrostaciju uzstādīšana uzņēmumiem un mājsaimniecībām

\ individuālu risinījumu izstrāde pielāgoti objektam

\ ekonomiski pamatoti risinājumi

\ visa veida dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana

bottom of page